STRUKTURA ORGANIZACYJNA
STATUT
OGŁOSZENIA
PRZETARGI
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
PONOWNE WYKORZYSTANIE
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
 
Ogłoszenia


Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe- BILANS jednostki Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej sporządzony na dzień 2023-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zestawienie zmian

Wprowadzenie

Bilans

rachunek zysków i strat

 

Koźmin Wlkp. dnia 10.05.2024r.

 


INFORMACJA

KIEROWNIKA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy

w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku węglowego

Na podstawie art. 3 ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692), w związku z art. 36 §1, §2, art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz na podstawie Upoważnienia nr 25/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. dla Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp. zawiadamia, iż załatwienie spraw związanych z wydaniem informacji dotyczących wniosków o wypłatę dodatku węglowego, złożonych od dnia 17 sierpnia 2022 r. nie nastąpi w terminie miesiąca.

Wypłata dodatków węglowych jest zadaniem zleconym Gminie Koźmin Wlkp. i jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków od Wojewody Wielkopolskiego.

Gmina Koźmin Wielkopolski złożyła zapotrzebowanie na w/w środki w określonym przez Wojewodę terminie, jednak do dnia dzisiejszego ich nie otrzymała, co uniemożliwia realizację wypłat dodatków węglowych.

Wydanie informacji oraz wypłata dodatków węglowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego.

KIEROWNIK MGOPS

 Weronika Kazubek

Koźmin Wlkp. dnia 15.09.2022 r.


Informujemy, że postępowanie na usługę przygotowywania i dostarczania gorących posiłków (obiadów) do szkół na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. oraz wydawania posiłków dla osób pozostałych objętych pomocą społeczną w roku 2022 zostało zakończone i wykonanie zamówienia powierza się:

Pracowni Kulinarnej Damian Szymura
ul. Przyjemskich 24
63-720 Koźmin Wlkp.

Koźmin Wlkp. dnia 17.12.2021r.


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca sie z zapytaniem ofertowym na cenę usługi przygotowywania i dostarczania gorących posiłków (obiadów) do szkół na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski oraz wydawania posiłkow dla osób pozostałych objętych pomocą społeczną w roku 2022.

zapytanie ofertowe 

załączniki do zapytania ofertowego

Koźmin Wlkp. dnia 09.12.2021r.


Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe- BILANS jednostki Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej sporządzony na dzień 2020-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej.

Bilans 2020

Informacja dodatkowa 2020

Informacja dodatkowa 2020 - opisówka

RZiS 2020

Zestawienie zmian w funduszu 2020

 

Koźmin Wlkp. dnia 11.05.2021r.


Informujemy, że postępowanie na usługę przygotowywania i dostarczania gorących posiłków (obiadów) do szkół na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. oraz wydawania posiłków dla osób pozostałych objętych pomocą społeczną w roku 2021 zostało zakończone i wykonanie zamówienia powierza się:

Pracowni Kulinarnej Damian Szymura
ul. Przyjemskich 24
63-720 Koźmin Wlkp.

Koźmin Wlkp. dnia 16.12.2020r.


 

Informujemy, że postępowanie na świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. w miejscu zamieszkania podopiecznego od poniedziałku do piątku, a w szczególnych sytuacjach od poniedziałku do niedzieli (także w święta) w okresie od 02 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku zostało zakończone i wykonanie zamówienia powierza się:

Spółdzielni Socjalnej "Vivo"
ul. Rynek 22
63-720 Koźmin Wlkp.

Koźmin Wlkp. dnia 15.12.2020r.


 

UWAGA: Sprostowanie z dnia 09.12.2020r. do poniższego ogłoszenia do pobrania w formacie PDF.

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp. publikuje OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU I SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego pod nazwą: Świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski w miejscu zamieszkania podopiecznego od poniedziałku do piątku a w szczególnych sytuacjach od poniedziałku do niedzieli (także w święta) w okresie od 02 stycznia do 31 grudnia 2021 roku

 • Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone w trybie art. 138 o PZP o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w art.. 138g ust.1 (poniżej 750 000 euro).
 • Rodzaj zamówienia: usługi
 • Miejsce publikacji : strona internetowa Zamawiającego, tablica ogłoszeń.
 • Integralna część SIWZ : Formularz oferty wraz z oświadczeniami, projekt umowy.

Ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy

Załącznik nr 2: Oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3: Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4: Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i składkami ZUS

Załacznik nr 5: Wykaz usług

Załącznik nr 6: Wykaz osób

Załacznik nr 7: Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków określonych w art. 138p ust. 1

Załacznik nr 8: Oświadczenie o tej samej grupie kapitałowej

Załacznik nr 9: Oświadczenie o 30% wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Załacznik nr 10: Wzór umowy

Koźmin Wlkp. dnia 08.12.2020r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 907) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi. 

 1. Zamawiający  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp.
 2. Przedmiot  zamówienia: usługa przygotowywania i dostarczania gorących posiłków (obiadów) do szkół na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. oraz wydawania posiłków dla osób pozostałych objętych pomocą społeczną w roku 2021.
 3. Termin realizacji zamówienia 02.01.2021r. do 31.12.2021r.
 4. Kryterium oceny ofert : cena.
 5. Inne istotne warunki zamówienia:
 1. Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania obiadów jednodaniowych wydawanych w systemie:

1) 3 razy w tygodniu dania mięsne składające się z: mięsa od 100 gram, ziemniaki lub kasza lub ryż - 200 gram, surówka lub jarzyna 100 gram, sok owocowy lub woda - 150 ml.;

2) 1 raz w tygodniu danie bezmięsne typu: naleśniki, placki ziemniaczane, pierogi, pyzy, kluski itp. - 300 gram, sok owocowy lub woda - 150 ml.;

3) 1 raz w tygodniu zupa z wkładką - 400 ml plus pieczywo.

 1. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania resztek po posiłkach  z dnia poprzedniego.
 2. Wykaz szkół wraz z godzinami dostarczania posiłków:
  1. Szkoła Podstawowa w Mokronosie, godzina wydawania posiłków - 12:00;
  2. Szkoła Podstawowa w Borzęcicach, godzina wydawania posiłków - 12:00;
  3. Szkoła Podstawowa w Starej Obrze, godzina wydawania posiłków - 13:00
  4. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźminie Wlkp. ul. Glinki, godzina wydawania posiłków  - 11:30
  5. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Koźminie Wlkp. ul. Kopernika, godzina wydawania posiłków  - 11:20;
  6. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Borzęciczkach, godzina wydawania posiłków  - 11:35.
 3. Ilość dostarczanych porcji do szkół to ok. 60 porcji dziennie, w dni nauki i zajęć szkolnych (od poniedziałku do piątku) z wyłączeniem okresu przerw świątecznych, ferii i wakacji szkolnych, dni ustawowo wolnych od nauki oraz innych nieprzewidzianych zdarzeń uniemożliwiających wydawanie posiłków (np. strajk nauczycieli).
 4. Szacunkowa ilość przygotowanych i dostarczonych porcji do szkół w trakcie trwania zamówienia wynosi  9.900.
 5. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęciczkach Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania posiłków w naczyniach jednorazowych wraz ze sztućcami. Ilość dzieci - 4.
 6. Dyrektorzy szkół lub osoby przez nich upoważnione, uprawnieni są do sprawdzania zgodności przygotowanego i dostarczonego posiłku z przedstawionym  przez Wykonawcę jadłospisem.
 7. Posiłki dla osób pozostałych objętych pomocą społeczną ok. 5 porcji dziennie będą wydawane od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem świąt, które przypadają w te dni) w punkcie wyznaczonym przez Wykonawcę na terenie Koźmina Wlkp. w godzinach od 12.00 do 15.00,  w naczyniach jednorazowych wraz ze sztućcami. Punkt, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie może znajdować się na terenie szkoły.
 8. Szacunkowa ilość obiadów dla osób pozostałych objętych pomocą społeczną wynosi 1.270.
 9. Przewiduje się możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości posiłków.
 10. Posiłki przygotowywane będą z produktów zakupionych przez Wykonawcę.
 11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość przygotowanego, dostarczonego oraz wydanego posiłku, temperaturę w chwili podania oraz jego walory smakowe i estetyczne.
 12. Wykonawca jest odpowiedzialny za sporządzanie posiłków zgodnie z jadłospisem, który musi być przedłożony Zamawiającemu. Posiłki niezgodne z jadłospisem przedstawionym przez Wykonawcę podlegać będą wymianie.
 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany jadłospisu, który jest niezgodny ze specyfikacją.
 14. Posiłki powinny być przygotowywane przez Wykonawcę zgodnie zasadami określonymi w  ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1252 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1154) oraz obowiązującymi przepisami sanitarno – epidemiologicznymi.
 15. Wykonawca powinien:
 1. Posiadać uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie przygotowywania i dostarczania posiłków,
 2. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 3. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie  zamówienia.
 1. Sposób przygotowania oferty .

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „FORMULARZ OFERTOWY” (zał. nr 1).

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,

 nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ofertę cenową należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Krotoszyńska 16, 63-720 Koźmin Wlkp.

 w zaadresowanej kopercie z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe na usługę przygotowywania i dostarczania gorących posiłków (obiadów) do szkół na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp.   oraz dla osób pozostałych objętych pomocą społeczną w roku 2021 ”.

 1. Termin złożenia oferty.

Ofertę złożyć należy do dnia 16.12.2020r. do  godz. 9.00.

 1. Oferty złożone po wskazanym terminie będą odrzucone z przyczyn formalnych.
 2. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia złożonych ofert.
 3. Informacja o wyniku rozstrzygnięcia oferty będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (www.bip.mgops.kozminwlkp.pl).

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony i podpisany przez wykonawcę  FOMULARZ OFERTOWY (zał.nr 1).
 2. Oświadczenie wykonawcy wg załączonego wzoru ( zał. nr 2).
 3. Umowa opatrzona na każdej stronie parafką (zał. nr 3).
 4. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (zał. nr 4).
 5. Dokument potwierdzający posiadanie zezwolenie SANEPIDU na prowadzenie usług       cateringowych.
 6. Dokument potwierdzający dopuszczenie przez SANEPID środka transportu wykorzystywanego do przewozu posiłków.
 7. Odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia  do ewidencji działalności gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy    przed   upływem terminu składania ofert potwierdzający prowadzenie działalności o         charakterze zgodnym z przedmiotem zamówienia.

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (zał. nr 5).

Do pobrania komplet dokumentów w formacie PDF:

Zestawienie - obiady 2021

Koźmin Wlkp. dnia 08.12.2020r.


Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe- BILANS jednostki Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej sporządzony na dzień 2019-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej.

Bilans 2019

Informacja dodatkowa 2019

Informacja dodatkowa 2019- opisówka

RZiS 2019

Zestawienie zmian w funduszu 2019

 

Koźmin Wlkp. dnia 25.06.2020r.


Informujemy, że postępowanie na świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. w miejscu zamieszkania podopiecznego od poniedziałku do piątku, a w szczególnych sytuacjach od poniedziałku do niedzieli (także w święta ) w okresie od 02 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku ostało zakończone i wykonanie zamówienia powierza się :

Spółdzielni Socjalnej "Vivo"

ul. Rynek 22

63-720 Koźmin Wlkp.

Koźmin Wlkp. dnia 31.12.2019r.


Informujemy, że postępowanie na usługę przygotowywania i dostarczania gorących posiłków (obiadów) do szkół na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. oraz wydawania posiłków dla osób pozostałych objętych pomocą społeczną w roku 2020 zostało zakończone i wykonanie zamówienia powierza się :

P.H.U MAGDALENA SZYMURA

ul. Przyjemskich 24

63-720 Koźmin Wlkp.

Koźmin Wlkp. dnia 20.12.2019r. 


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp. publikuje OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU I SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego pod nazwą: Świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski w miejscu zamieszkania podopiecznego od poniedziałku do piątku a w szczególnych sytuacjach od poniedziałku do niedzieli (także w święta) w okresie od 02 stycznia do 31 grudnia 2020 roku

 • Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone w trybie art. 138 o PZP o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w art.. 138g ust.1 (poniżej 750 000 euro).
 • Rodzaj zamówienia: usługi
 • Miejsce publikacji : strona internetowa Zamawiającego , tablica ogłoszeń.
 • Integralna część SIWZ : Formularz oferty wraz z oświadczeniami , projekt umowy.

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1- Formularz oferty

Załącznik nr 2- Oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3- Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4- Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i składkami ZUS

Załącznik nr 5- Wykaz usług

Załacznik nr 6- Wykaz osób

Załacznik nr 7- Oświadczenie dotyczace spełnienia warunków określonych w art. 138p ust.1

Załacznik nr 8- Oświadczenie o tej samej grupie kapitałowej

Załącznik nr 9- Projekt umowy

Sporządziła: Weronika Kazubek


          ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 907) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi. 

 1. Zamawiający  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp.
 2. Przedmiot  zamówienia: usługa przygotowywania i dostarczania gorących posiłków (obiadów) do szkół na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. oraz wydawania posiłków dla osób pozostałych objętych pomocą społeczną w roku 2020.
 3. Termin realizacji zamówienia 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
 4. Kryterium oceny ofert : cena.
 5. Inne istotne warunki zamówienia:
 6. Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania obiadów jednodaniowych wydawanych w systemie:

1) 3 razy w tygodniu dania mięsne składające się z: mięsa od 100 gram, ziemniaki       lub kasza lub ryż - 200 gram, surówka lub jarzyna 100 gram, sok owocowy lub            woda - 150 ml.;

2) 1 raz w tygodniu danie bezmięsne typu: naleśniki, placki ziemniaczane, pierogi, pyzy, kluski itp. - 300 gram, sok owocowy lub woda - 150 ml.;

3) 1 raz w tygodniu zupa z wkładką - 400 ml plus pieczywo.

 1. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania resztek po posiłkach  z dnia poprzedniego.
 2. Wykaz szkół wraz z godzinami dostarczania posiłków:
  1. Szkoła Podstawowa w Mokronosie, godzina wydawania posiłków - 12:00;
  2. Szkoła Podstawowa w Borzęcicach, godzina wydawania posiłków - 12:00;
  3. Szkoła Podstawowa w Starej Obrze, godzina wydawania posiłków - 13:00
  4. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźminie Wlkp. ul. Glinki, godzina wydawania posiłków  - 11:30
  5. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Koźminie Wlkp. ul. Kopernika, godzina wydawania posiłków  - 11:20;
  6. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Borzęciczkach, godzina wydawania posiłków  - 11:35.
 3. Ilość dostarczanych porcji do szkół to ok. 60 porcji dziennie, w dni nauki i zajęć szkolnych (od poniedziałku do piątku) z wyłączeniem okresu przerw świątecznych, ferii i wakacji szkolnych, dni ustawowo wolnych od nauki oraz innych nieprzewidzianych zdarzeń uniemożliwiających wydawanie posiłków (np. strajk nauczycieli).
 4. Szacunkowa ilość przygotowanych i dostarczonych porcji do szkół w trakcie trwania zamówienia wynosi  9.900.
 5. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęciczkach Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania posiłków w naczyniach jednorazowych wraz ze sztućcami. Ilość dzieci - 4.
 6. Dyrektorzy szkół lub osoby przez nich upoważnione, uprawnieni są do sprawdzania zgodności przygotowanego i dostarczonego posiłku z przedstawionym  przez Wykonawcę jadłospisem.
 7. Posiłki dla osób pozostałych objętych pomocą społeczną ok. 5 porcji dziennie będą wydawane od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem świąt, które przypadają w te dni) w punkcie wyznaczonym przez Wykonawcę na terenie Koźmina Wlkp. w godzinach od 12.00 do 15.00,  w naczyniach jednorazowych wraz ze sztućcami. Punkt, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie może znajdować się na terenie szkoły.
 8. Szacunkowa ilość obiadów dla osób pozostałych objętych pomocą społeczną wynosi 1.270.
 9. Przewiduje się możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości posiłków.
 10. Posiłki przygotowywane będą z produktów zakupionych przez Wykonawcę.
 11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość przygotowanego, dostarczonego oraz wydanego posiłku, temperaturę w chwili podania oraz jego walory smakowe i estetyczne.
 12. Wykonawca jest odpowiedzialny za sporządzanie posiłków zgodnie z jadłospisem, który musi być przedłożony Zamawiającemu. Posiłki niezgodne z jadłospisem przedstawionym przez Wykonawcę podlegać będą wymianie.
 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany jadłospisu, który jest niezgodny ze specyfikacją.
 14. Posiłki powinny być przygotowywane przez Wykonawcę zgodnie zasadami określonymi w  ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1252 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1154) oraz obowiązującymi przepisami sanitarno – epidemiologicznymi.
 15. Wykonawca powinien:
 1. Posiadać uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie przygotowywania i dostarczania posiłków,
 2. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 3. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie  zamówienia.
 1. Sposób przygotowania oferty .

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „FORMULARZ OFERTOWY” (zał. nr 1).

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,

 nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ofertę cenową należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Krotoszyńska 16, 63-720 Koźmin Wlkp.

 w zaadresowanej kopercie z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe na usługę przygotowywania i dostarczania gorących posiłków (obiadów) do szkół na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp.   oraz dla osób pozostałych objętych pomocą społeczną w roku 2020 ”.

 1. Termin złożenia oferty.

Ofertę złożyć należy do dnia 19.12.2019r. do  godz. 9.00.

 1. Oferty złożone po wskazanym terminie będą odrzucone z przyczyn formalnych.
 2. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia złożonych ofert.
 3. Informacja o wyniku rozstrzygnięcia oferty będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (www.bip.mgops.kozminwlkp.pl).

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony i podpisany przez wykonawcę  FOMULARZ OFERTOWY (zał.nr 1).
 2. Oświadczenie wykonawcy wg załączonego wzoru ( zał. nr 2).
 3. Umowa opatrzona na każdej stronie parafką (zał. nr 3).
 4. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (zał. nr 4).
 5. Dokument potwierdzający posiadanie zezwolenie SANEPIDU na prowadzenie usług       cateringowych.
 6. Dokument potwierdzający dopuszczenie przez SANEPID środka transportu wykorzystywanego do przewozu posiłków.
 7. Odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia  do ewidencji działalności gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy    przed   upływem terminu składania ofert potwierdzający prowadzenie działalności o         charakterze zgodnym z przedmiotem zamówienia.
 8. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (zał. nr 5).

  Kierownik MGOPS

-//- Weronika Kazubek

                                                                                      

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1.
 2. Oświadczenie wykonawcy -załącznik  nr 2.
 3. Umowa - załącznik nr 3.
 4. Oświadczenie RODO  - załącznik nr 4.      
 5. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik  nr 5.                                                                                                             

 


Protokół wyboru wykonawcy w przeprowadzonym postępowaniu dotyczącym realizacji zamówienia na usługi społeczne pn. "Aktywny Senior- zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych na terenie Gminy KOźmin wlkp., współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .

Koźmin Wlkp., 13.11.2019 r.

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY

Protokół wyboru wykonawcy w przeprowadzonym postępowaniu dotyczącym realizacji zamówienia na usługi społeczne pn. „Aktywny Senior – zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych na terenie gminy Koźmin Wielkopolski, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

I. Osoby przeprowadzające postępowanie:

 1. 1)Weronika Kazubek

II. Przedmiot postępowania:

Realizacji zadań związanych z zamówieniem na usługi społeczne pn. „Aktywny Senior – zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych na terenie gminy Koźmin Wielkopolski, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

III. Przeprowadzenie postępowania:

W dniu 31 października 2019 r. zaproszono Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu poprzez zapytanie ofertowe. Zapytanie przekazano poprzez stronę internetową MGOPS oraz bazę konkurencyjności.

IV. Termin składania ofert: do 08.11.2019 r. do godziny 12:00.

V. Oferty złożone:

1. B-Consulting Bartłomiej Gębarowski, ul. Malczewskiego 11 lok. 49, 35-114 Rzeszów,

2. Grupa CSW DELTA Sp. z o.o. ul. Mikołaja Kopernika 17, 28-300 Jędrzejów,

3. EGO Centrum Usług Psychologicznych, Pedagogicznych i Logopedycznych ul. Śródmiejska 4a, 68-200 Żary,

4. INFO-BIZ Profesjonalna Edukacja ul. Chełmińska 106A/36, 86-300 Grudziądz,

5. Usługi Edukacyjne LOGOS Jerzy Kepka ul. Lęborska 2, 84-241 Gościcino,

6. Zakład Doskonalenia Zawodowego, Centrum Kształcenia w Kaliszu ul. Skalmierzycka 2a,

62-800 Kalisz,

7. APHR Sp.z o.o ul. Marywilska 67 lok. 76, 03-042 Warszawa.

VI . Wykonawcy wykluczeni z udziału w postępowaniu:

Brak

VII. Oferty odrzucone:

Brak

VIII. Kryterium oceny ofert oraz punktacja przyznana poszczególnym ofertom.

Cena – 55 % ,

Doświadczenie własne wykonawcy 45%

Cena: Punkty dla ofert będą obliczone wg wzoru: Lp= (C min/C of) x100 x waga
gdzie:
Lp. - liczba punktów wyliczona dla danej oferty,
C min – najniższa cena spośród wszystkich ofert
C of – cena podana w badanej ofercie

Doświadczenie własne wykonawcy: Punkty dla ofert będą obliczone wg wzoru: Lp= (D of /D max) x100 x waga
gdzie:

Lp. - liczba punktów wyliczona dla danej oferty,
D of – liczba godzin usług z oferty ocenianej
D max-największa liczba godzin usług z wszystkich ofert

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty

Doświadczenie własne wykonawcy

Przyznana punktacja

B-Consulting

Bartłomiej Gębarowski

121.830,00 zł

39,73 pkt.

3.723 godzin

26,14 pkt.

65,87 pkt.

Grupa CSW DELTA Sp. z o.o.

Ul. Mikołaja Kopernika 17, 28-300 Jedrzejów

99.644,00 zł

48,57 pkt

6.409 godzin

45pkt

93,57 pkt.

EGO Centrum Usług Psychologicznych, Pedagogicznych i Logopedycznych

109.837,00 zł

39,37

5.608 godzin

39,37 pkt.

83,43 pkt.

INFO-BIZ Profesjonalna Edukacja

116.090,00 zł

41,69 pkt.

1.769 godzin

12,42 pkt.

54,11 pkt.

Usługi Edukacyjne LOGOS Jerzy Kepka

123.600,00 zł

39,16 pkt.

4.600 godzin

32,30 pkt.

71,46 pkt.

Zakład Doskonalenia Zawodowego, Centrum Kształcenia w Kaliszu

108.420,00 zł

44,64 pkt.

1.726 godzin

12,12 pkt

56,76 pkt.

APHR Sp.z o.o

88.000,00 zł

55 pkt.

80 godzin

0,56 pkt.

55,56 pkt.

IX. Wybrany Wykonawca:

Grupa CSW DELTA Sp. z o.o. ul. Mikołaja Kopernika 17, 28-300 Jędrzejów
Oferta z najwyższą ilością punktów.

X. Uzasadnienie wyboru oferty oraz termin zawarcia umowy:

Termin zawarcia umowy: 20.11.2019 r.

Oferta Wykonawcy otrzymała największą ilość punktów.

Kierownik MGOPS

-WERONIKA KAZUBEK-


MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŹMINIE WLKP. PONOWNIE OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA USŁUGI SPOŁECZNE W PROJEKCIE " AKTYWNY SENIOR- ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG OPIEKUŃCZYCH W GMINIE KOŹMIN WLKP. WYMAGANE DOKUMENTY ZAMIESZCZONO PONIŻEJ.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ZAŁ. NR 1- FORMULARZ OFERTY

ZAŁ. NR 2- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁ. NR 3- OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODSTAW DO WYKLUCZENIA

ZAŁ. NR 4- WYKAZ USŁUG

ZAŁ. NR 5- WYKAZ CZŁONKÓW KONSORCJUM

ZAŁ. NR 6- WYKAZ CZŁONKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ

ZAŁ. NR 7- OKREŚLENIE PODWYKONAWSTWA

ZAŁ. NR 8- OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

ZAŁ. NR 9- WZÓR UMOWY

31.10.2019


W związku z art. 93 ust.1 pkt.7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych  (Dz.U z 2019r. poz. 1843) informuję o unieważnieniu  postępowania w zakresie realizacji zadania pn.: Usługi społeczne w projekcie "Aktywny Senior- zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych w gminie Koźmin Wielkopolski". Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.  

Ogłoszenie zawierało błędny zał. nr 4 ( brak kolumny o liczbie godzin, stanowiących podstawę do oceny doświadczenia) w związku z czym niemożliwe było ocenienie oferty na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę.

24.10.2019r.


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp. ogłasza postępowanie na usługi społeczne w projekcie "Aktywny Senior"- zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych w Gminie Koźmin Wielkopolski". Wymagane dokumenty zamieszczone poniżej.

Koźmin Wlkp. 2019-10-16


Informacja z dnia 23.09.2019r. o wynikach naboru w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp., informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na w/w stanowisko została wybrana:

Pani Anna Parużyńska

zamieszkała Koźmin Wlkp.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka na podstawie przedłożonej dokumentacji i rozmowy kwalifikacyjnej spełniła wymagania formalne oraz w dużym stopniu wymagania dodatkowe.

Koźmin Wlkp. 2019-09-23

K I E R O W N I K

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Koźminie Wielkopolskim

/-/ Weronika Kazubek


Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp ogłasza nabór na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych. Szczegóły w ogłoszeniu poniżej.

11.09.2019r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Spłecznej w Koźminie Wlkp. przeprowadza postępowanie obejmujące zapytanie ofertowe na świadczenie usług opiekuńczych na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Szczegóły w załącznikach.

Zapytanie ofertowe

Druk oferty


Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe- BILANS jednostki Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej sporządzony na dzień 2018-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej.

RZis

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Bilans

Informacja dodatkowa


Data dodania dokumentu: 2012-03-21
Dodał(a): Weronika Kazubek
Data ostatniej modyfikacji: 2024-05-16
Modyfikował(a): Weronika Kazubek