STRUKTURA ORGANIZACYJNA
STATUT
OGŁOSZENIA
PRZETARGI
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
NABÓR NA STANOWISKA
 
Ogłoszenia


Protokół wyboru wykonawcy w przeprowadzonym postępowaniu dotyczącym realizacji zamówienia na usługi społeczne pn. "Aktywny Senior- zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych na terenie Gminy KOźmin wlkp., współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .

Koźmin Wlkp., 13.11.2019 r.

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY

Protokół wyboru wykonawcy w przeprowadzonym postępowaniu dotyczącym realizacji zamówienia na usługi społeczne pn. „Aktywny Senior – zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych na terenie gminy Koźmin Wielkopolski, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

I. Osoby przeprowadzające postępowanie:

  1. 1)Weronika Kazubek

II. Przedmiot postępowania:

Realizacji zadań związanych z zamówieniem na usługi społeczne pn. „Aktywny Senior – zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych na terenie gminy Koźmin Wielkopolski, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

III. Przeprowadzenie postępowania:

W dniu 31 października 2019 r. zaproszono Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu poprzez zapytanie ofertowe. Zapytanie przekazano poprzez stronę internetową MGOPS oraz bazę konkurencyjności.

IV. Termin składania ofert: do 08.11.2019 r. do godziny 12:00.

V. Oferty złożone:

1. B-Consulting Bartłomiej Gębarowski, ul. Malczewskiego 11 lok. 49, 35-114 Rzeszów,

2. Grupa CSW DELTA Sp. z o.o. ul. Mikołaja Kopernika 17, 28-300 Jędrzejów,

3. EGO Centrum Usług Psychologicznych, Pedagogicznych i Logopedycznych ul. Śródmiejska 4a, 68-200 Żary,

4. INFO-BIZ Profesjonalna Edukacja ul. Chełmińska 106A/36, 86-300 Grudziądz,

5. Usługi Edukacyjne LOGOS Jerzy Kepka ul. Lęborska 2, 84-241 Gościcino,

6. Zakład Doskonalenia Zawodowego, Centrum Kształcenia w Kaliszu ul. Skalmierzycka 2a,

62-800 Kalisz,

7. APHR Sp.z o.o ul. Marywilska 67 lok. 76, 03-042 Warszawa.

VI . Wykonawcy wykluczeni z udziału w postępowaniu:

Brak

VII. Oferty odrzucone:

Brak

VIII. Kryterium oceny ofert oraz punktacja przyznana poszczególnym ofertom.

Cena – 55 % ,

Doświadczenie własne wykonawcy 45%

Cena: Punkty dla ofert będą obliczone wg wzoru: Lp= (C min/C of) x100 x waga
gdzie:
Lp. - liczba punktów wyliczona dla danej oferty,
C min – najniższa cena spośród wszystkich ofert
C of – cena podana w badanej ofercie

Doświadczenie własne wykonawcy: Punkty dla ofert będą obliczone wg wzoru: Lp= (D of /D max) x100 x waga
gdzie:

Lp. - liczba punktów wyliczona dla danej oferty,
D of – liczba godzin usług z oferty ocenianej
D max-największa liczba godzin usług z wszystkich ofert

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty

Doświadczenie własne wykonawcy

Przyznana punktacja

B-Consulting

Bartłomiej Gębarowski

121.830,00 zł

39,73 pkt.

3.723 godzin

26,14 pkt.

65,87 pkt.

Grupa CSW DELTA Sp. z o.o.

Ul. Mikołaja Kopernika 17, 28-300 Jedrzejów

99.644,00 zł

48,57 pkt

6.409 godzin

45pkt

93,57 pkt.

EGO Centrum Usług Psychologicznych, Pedagogicznych i Logopedycznych

109.837,00 zł

39,37

5.608 godzin

39,37 pkt.

83,43 pkt.

INFO-BIZ Profesjonalna Edukacja

116.090,00 zł

41,69 pkt.

1.769 godzin

12,42 pkt.

54,11 pkt.

Usługi Edukacyjne LOGOS Jerzy Kepka

123.600,00 zł

39,16 pkt.

4.600 godzin

32,30 pkt.

71,46 pkt.

Zakład Doskonalenia Zawodowego, Centrum Kształcenia w Kaliszu

108.420,00 zł

44,64 pkt.

1.726 godzin

12,12 pkt

56,76 pkt.

APHR Sp.z o.o

88.000,00 zł

55 pkt.

80 godzin

0,56 pkt.

55,56 pkt.

IX. Wybrany Wykonawca:

Grupa CSW DELTA Sp. z o.o. ul. Mikołaja Kopernika 17, 28-300 Jędrzejów
Oferta z najwyższą ilością punktów.

X. Uzasadnienie wyboru oferty oraz termin zawarcia umowy:

Termin zawarcia umowy: 20.11.2019 r.

Oferta Wykonawcy otrzymała największą ilość punktów.

Kierownik MGOPS

-WERONIKA KAZUBEK-


MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŹMINIE WLKP. PONOWNIE OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA USŁUGI SPOŁECZNE W PROJEKCIE " AKTYWNY SENIOR- ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG OPIEKUŃCZYCH W GMINIE KOŹMIN WLKP. WYMAGANE DOKUMENTY ZAMIESZCZONO PONIŻEJ.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ZAŁ. NR 1- FORMULARZ OFERTY

ZAŁ. NR 2- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁ. NR 3- OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODSTAW DO WYKLUCZENIA

ZAŁ. NR 4- WYKAZ USŁUG

ZAŁ. NR 5- WYKAZ CZŁONKÓW KONSORCJUM

ZAŁ. NR 6- WYKAZ CZŁONKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ

ZAŁ. NR 7- OKREŚLENIE PODWYKONAWSTWA

ZAŁ. NR 8- OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

ZAŁ. NR 9- WZÓR UMOWY

31.10.2019


W związku z art. 93 ust.1 pkt.7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych  (Dz.U z 2019r. poz. 1843) informuję o unieważnieniu  postępowania w zakresie realizacji zadania pn.: Usługi społeczne w projekcie "Aktywny Senior- zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych w gminie Koźmin Wielkopolski". Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.  

Ogłoszenie zawierało błędny zał. nr 4 ( brak kolumny o liczbie godzin, stanowiących podstawę do oceny doświadczenia) w związku z czym niemożliwe było ocenienie oferty na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę.

24.10.2019r.


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp. ogłasza postępowanie na usługi społeczne w projekcie "Aktywny Senior"- zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych w Gminie Koźmin Wielkopolski". Wymagane dokumenty zamieszczone poniżej.

Koźmin Wlkp. 2019-10-16


Informacja z dnia 23.09.2019r. o wynikach naboru w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp., informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na w/w stanowisko została wybrana:

Pani Anna Parużyńska

zamieszkała Koźmin Wlkp.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka na podstawie przedłożonej dokumentacji i rozmowy kwalifikacyjnej spełniła wymagania formalne oraz w dużym stopniu wymagania dodatkowe.

Koźmin Wlkp. 2019-09-23

K I E R O W N I K

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Koźminie Wielkopolskim

/-/ Weronika Kazubek


Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp ogłasza nabór na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych. Szczegóły w ogłoszeniu poniżej.

11.09.2019r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Spłecznej w Koźminie Wlkp. przeprowadza postępowanie obejmujące zapytanie ofertowe na świadczenie usług opiekuńczych na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Szczegóły w załącznikach.

Zapytanie ofertowe

Druk oferty


Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe- BILANS jednostki Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej sporządzony na dzień 2018-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej.

RZis

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Bilans

Informacja dodatkowa

 


 


ZAKOŃCZONE

Informacja z dnia 26.04.2017 r. o wynikach naboru w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim na stanowisko referenta  ds. świadczeń wychowawczych

p.o. Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp., informuje, że  w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na w/w stanowisko została wybrana:

Pani Angelika Maria Dworniczak

zamieszkała Małgów

 

Uzasadnienie  dokonanego wyboru:

Kandydatka spełnia wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością zagadnień wymaganych na przedmiotowym stanowisku pracy, co daje gwarancję rzetelnego wykonywania powierzonych obowiązków.

Koźmin Wlkp. 2017-04-26

 

 

p.o. K I E R O W N I K A

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Koźminie Wielkopolskim

/-/ Katarzyna Płóciennik

 

ZAKOŃCZONE

Nabór na stanowisko referenta d.s świadczeń wychowawczych

 

ZAKOŃCZONE  

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO REFERENTA D.S ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH 

NABÓR NA STANOWISKO REFERENTA DO SPRAW ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH 


 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO REFERENTA D.S PŁACOWO-KADROWYCH

NABÓR NA STANOWISKO REFERENTA DS. PŁACOWO-KADROWYCH


Data dodania dokumentu: 2012-03-21
Dodał(a): Weronika Kazubek
Data ostatniej modyfikacji: 2019-11-13
Modyfikował(a): Weronika Kazubek