STRUKTURA ORGANIZACYJNA
STATUT
OGŁOSZENIA
PRZETARGI
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
PONOWNE WYKORZYSTANIE
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
 
Instrukcja obsugi

Instrukcja obsugi


Biuletyn Informacji Publicznej ( w skrcie BIP) to urzdowy publikator teleinformatyczny powoany przez ustaw o dostpie do informacji publicznej w celu powszechnego udostpniania informacji publicznej, dziaajcy w postaci ujednoliconego systemu stron. System tworz strona gwna Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gov.pl) oraz strony podmiotowe Biuletynu tworzone przez podmioty wykonujce zadania publiczne.

Strona www.bip.kozminwlkp.pl stanowi Biuletyn Informacji Publicznej miasta igminy Komin Wielkopolski (okrelanej w nim rwnie skrtem Komin Wlkp.). Na stronie udostpniane s informacje publiczne Rady Miejskiej, Burmistrza oraz Urzdu Miasta i Gminy Komin Wlkp. Strona ta zawiera rwnie Biuletyny podlegych gminie jednostek organizacyjnych, zobowizanych doudostpnienia informacji publicznych – link „Jednostki organizacyjne” w dziale „Organizacja dziaania samorzdu”.

Dostp do Biuletynu Informacji Publicznej miasta i gminy Komin Wlkp. jest moliwy:

- poprzez bezporednie wpisanie w oknie adresowym przegldarki internetowej adresu URL : www.bip.kozminwlkp.pl

- poprzez stron gwn Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl i zamieszczony tam wykaz jednostek samorzdu terytorialnego,

- poprzez serwis informacyjny miasta i gminy Komin Wlkp.- www.kozminwlkp.pl klikajc myszk na zamieszone tam logo „BIP”.


Do korzystania z Biuletynu wystarczy posugiwanie si myszk. Dostp do wszelkich zawartych w nim informacji mona uzyska klikajc myszk w odpowiedni link – odsyacz do innych stron. Tak rol peni:

- oznaczony znaczkiem tytu w menu tematycznym i obsudze Biuletynu

- miejsce [kliknij tutaj] w wykazie informacji, ktry ukazuje si po otwarciu danej grupy tematycznej.

W tym celu naley przesun myszk tak, aby jej kursor wskazywa odsyacz, a nastpnie wcisn lewy przycisk myszki. Jedynie w przypadku korzystania z moduu wyszukujcego konieczne jest wpisanie (za pomoc klawiatury) wyraenia, ktre zdaniem Pastwa zawiera poszukiwana informacja.


Po otwarciu strony Biuletynu Informacji Publicznej miasta i gminy Komin Wlkp. w centralnej czci ekranu znajduje si pole, w ktrym ukazywa si bd informacje wybrane przez Pastwa z menu tematycznego usytuowanego po lewej stronie lub informacje zwizane z obsug Biuletynu, ktre podczone s w dziale Obsuga Biuletynu usytuowanego z prawej strony. Poniej informacji znajduj si trzy przyciski umoliwiajce:

- zapis informacji (przycisk „zapisz na dysk”),

- wydruk informacji (przycisk „drukuj”),

- powrt na stron gn Biuletynu miasta i gminy Komin Wlkp. (przycisk „strona gwna”).

Jak ju napisano, po lewej stronie ekranu znajduje si menu tematyczne. Zawiera ono pogrupowane w dziay wykazy grup tematycznych, w ktrych zestawione s informacje publiczne udostpnione w BIP. Kliknicie myszk w dan grup tematyczn spowoduje ukazanie si w rodkowej czci ekranu linkw do poszczeglnych informacji. Aby otworzy wybran informacj naley klikn w odpowiedni link. W dolnym lewym rogu ekranu (dzia „Inne” znajduje si link do „informacji nieudostpnionych” – zawarte s tam wskazwki co do sposobu dostpu do informacji publicznych bdcych w posiadaniu Urzdu Miasta i Gminy Komin Wlkp. a nieudostpnionych w Biuletynie.


Po prawej stronie ekranu znajduj elementy zwizane z obsug Biuletynu. U gry usytuowany jest modu wyszukujcy (wyszukiwarka) umoliwiajcy znalezienie stron Biuletynu, zawierajcych wyraenie wpisane przez odwiedzajcego Biuletyn.

Nieco niej znajduj si linki umoliwiajce przejcie do serwisu internetowego miasta i gminy Komin Wlkp. (zawierajcego szereg informacji o historii i biecych wydarzeniach w miecie i gminie) oraz na stron gwn (oglnokrajow) Biuletynu Informacji Publicznej. Strona ta zawiera wykaz podmiotw zobowizanych do udostpnienia informacji publicznej wraz z odnonikami umoliwiajcymi poczenie ze stronami tych podmiotw.

Poniej znajduje si dzia Obsuga Biuletynu, ktry zawiera:

- niniejsz „Instrukcj obsugi”,

- „Redakcj” – okrelajca tosamo osb wprowadzajcych informacje do Biuletynu,

- „Rejestr zmian” – wskazujcy zmiany czas dokonania zmian w treci poszczeglnych informacji,

- „Statystyk odwiedzin” – ukazujc liczb odwiedzin poszczeglnych podstron Biuletynu, 

- „Archiwum” – zawierajce informacje, ktre z uwagi na zdezaktualizowanie usunite zostay z Biuletynu,

- „Logowanie” – wejcie dla osb posiadajcych stosowne uprawnienia redaktorw Biuletynu w celu dokonania zmian jego treci.

W dolnym rogu tej czci ekranu znajduje si licznik wskazujcy liczb odwiedzin podstrony z dan informacj.

Do przegldania niektrych plikw (formularze, karty) potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader, oraz program umoliwiajcy przegldanie plikw w formacie DOC.

W przypadku braku zainstalowanych programw, mona je pobra ze strony producenta lub bezporednio ze strony BIP Komin Wlkp.

Do przegldania plikw w formacie PDF : program ze strony BIP - [kliknij] , strona producenta : www.adobe.com
Do przegldania plikw w formacie DOC : program ze strony BIP - [kliknij] , strona producenta : www.microsoft.com