STRUKTURA ORGANIZACYJNA
STATUT
OGŁOSZENIA
PRZETARGI
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
PONOWNE WYKORZYSTANIE
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
 
STATUT


 

 STATUT 

MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

§ 1

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim zwany dalej Ośrodkiem Pomocy Społecznej działa na podstawie:

- Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz .U. z 2009r.  Nr 175 poz.1362  ze  zm.),

- Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),

- Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992     ze zm.),

- Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  (Dz. U. z 2009r.    Nr 1, poz. 7 ze zm.),

- Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493     ze zm.),

- Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi   (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 ze zm.),

- Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz.    1375 ze zm.),

- Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r.    Nr 69, poz. 415 ze zm.),

- Ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w    zakresie dożywiania” ( Dz. U.  Nr 267, poz. 2259 ze zm.),

- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze  środków    publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 ze. zm.),

- Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149,    poz. 887, Nr 288, poz. 1690),

- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),

- Uchwały nr X/51/90 Rady Miasta i Gminy w Koźminie z dnia 06 marca 1990 roku w sprawie    powołania Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminie,

- niniejszego Statutu.

§ 2

1. Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną, budżetową, podporządkowaną Radzie     Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim

2. Obszarem działania Ośrodka Pomocy Społecznej jest teren obejmujący miasto i gminę.

3. Siedzibą Ośrodka Pomocy Społecznej jest budynek przy ulicy Krotoszyńskiej 16       w Koźminie Wielkopolskim.

 

§ 3

1. Przedmiotem działalności Ośrodka Pomocy Społecznej jest organizacja i wykonywanie zadań  

 z  zakresu pomocy społecznej oraz realizacja świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego dla     mieszkańców z terenu miasta i gminy.

2. Do zadań Ośrodka Pomocy Społecznej należy w szczególności:

1) praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom  i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania   w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,

2)  prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej,

3)  analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,

4)  realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,

5)  rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych  potrzeb,

6)  podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem,

7)  wspieranie oraz wzmacnianie osób, rodzin, grup, społeczności lokalnych, poprzez pobudzanie ich potencjału i aktywności oraz ukierunkowanie jej na rozwiązywanie problemów oraz rozwój

8)  przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz ustawą o świadczeniach rodzinnych

9)  prowadzenie postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego  i przeprowadzaniem wywiadu alimentacyjnego oraz odbiorem oświadczenia majątkowego.

§ 4

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne Gminy o charakterze obowiązkowym,  do których należy:

1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki  i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób  i rodzin z grup szczególnego ryzyka,

2) ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej  i demograficznej,

3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, 

5) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,

7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, tym także na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

8) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu  w Narodowym Funduszu Zdrowia,

9)  przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego,

10) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę , która zrezygnuje  z  zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,

11) praca socjalna,

12) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  z zaburzeniami psychicznymi, 

13) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych ,

14) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,

15) dożywianie dzieci,

16) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,

17) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,

18) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

19) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie,

§ 5

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne Gminy o charakterze fakultatywnym,  do których należy:

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,

2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,

3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia   o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,

4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,

5) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

§ 6

Na Ośrodek Pomocy Społecznej nałożone są również zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, określone w ustawie o pomocy społecznej, a w szczególności:

1) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

2) przyznawanie  i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,

3) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów pomocy społecznej dla osób  z zaburzeniami psychicznymi,

4) realizowanie  zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych , a także udzielanie schronienia , posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, 

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom , którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

§ 7

1. Ośrodek realizuje zadania własne Gminy w zakresie wpierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, zlecone Gminie ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, do których w szczególności należą:

1) opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny oraz przygotowywanie rocznych materiałów do sprawozdań z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawianie potrzeb związanych z realizacją zadań:

2)  tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny;

3) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego, oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez:

a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa,

b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających,

c)  prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci;

4) finansowanie:

a) kosztów szkoleń dla rodzin wspierających,

b) podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,

c) kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2 ustawy  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ponoszonych przez rodziny wspierające;

5) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym;

6) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

7) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy;

8) przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji, o której mowa w art. 193 ust. 8

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

9) prowadzenie postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji,

10) organizowanie pracy z rodziną,

2. Do zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej, ustawą o wspieraniu rodziny      i systemie pieczy zastępczej, należy wykonywanie zadań wynikających z rządowych      programów z zakresu wspierania rodziny zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez     Wojewodę     Wielkopolskiego.

§ 8

 

Ośrodek realizuje również zadania wskazane w innych ustawach, z w szczególności:

1) potwierdza prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osobom nieubezpieczonym spełniającym kryteria dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej,

2) opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób wskazanych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych zew środków publicznych,

3) opłaca składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od osób wskazanych w ustawie  o systemie ubezpieczeń społecznych,

4) tworzy gminny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

5) zapewnia obsługę organizacyjno- techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego

6) koordynuje opracowanie i realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy  w rodzinie oraz ofiar przemocy w rodzinie,

7) prowadzi poradnictwo i interweniuje w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zapewnienia wsparcie i pomoc osobom i rodzinom dotkniętym przemocą,

8) przygotowuje i realizuje projekty dofinasowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

9) wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawą o świadczeniach rodzinnych, ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów tj: prowadzi postępowania i wydaje decyzje administracyjne w sprawach świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych oraz  prowadzi postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

§ 9

W realizacji zadań Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z:

1) Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu

2) Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu

3) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie

4) Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie

5) Powiatowym Urzędem Pracy w Krotoszynie

6) Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

7) Sądem, państwowymi jednostkami organizacyjnymi i szkołami, organizacjami     pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi ,    fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami, osobami fizycznymi i prawnymi.

§ 10

Organizację wewnętrzną oraz  strukturę organizacyjną, zadania dla poszczególnych stanowisk pracy   i zasady funkcjonowania określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej ustalany  przez Kierownika.

§ 11

1. Ośrodkiem Pomocy Społecznej kieruje Kierownik odpowiedzialny za jego działalność, który       w  szczególności:

1) ustala potrzeby Gminy Koźmin Wlkp. w zakresie pomocy społecznej,

2) ustala plany i realizuje politykę kadrową Ośrodka Pomocy Społecznej,

3)  zarządza mieniem i reprezentuje Ośrodek na zewnątrz,

4) sprawuje nadzór nad  przyznawaniem świadczeń z  pomocy społecznej , świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i przeprowadzaniem wywiadu alimentacyjnego oraz odbiorem oświadczenia majątkowego a także pracą pracowników,

5) składa coroczne sprawozdanie Radzie Miejskiej z działalności Ośrodka,

6) zarządza Ośrodkiem przy pomocy:

 - głównego księgowego

 - samodzielnych stanowisk pracy

2. Kierownik Ośrodka działa na podstawie pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

3. Decyzję o zatrudnieniu i zwolnieniu Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

4. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej oraz osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta  i Gminy Koźmin Wielkopolski są uprawnione do wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczeń z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego .

5. W razie nieobecności Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej oraz osób upoważnionych decyzje administracyjne w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego  podejmuje i podpisuje Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

6. Kierownika zastępuje oraz podejmuje decyzje administracyjne w zakresie pomocy społecznej  w czasie jego nieobecności starszy pracownik socjalny ds. świadczeń z zakresu zadań własnych.

§ 12

1. Ośrodek działa jako jednostka w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

2. Działalność finansowa Ośrodka finansowana jest w zakresie zadań własnych ze środków budżetu gminy oraz w zakresie zadań zleconych ze środków przekazanych na ich realizację przez administrację rządową.

3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy obejmujący dochody  i wydatki - zgodnie z uchwałą budżetową.

§ 13

1. Ośrodek używa pieczęci z pełnym brzmieniem nazwy i adresem siedziby.

2. Ośrodek używa logo, którego kolorystykę i układ graficzny określa załącznik do statutu.

3. Zasady używania logo Ośrodka określa Kierownik

 

 

 

 


Data dodania dokumentu: 2012-02-10
Dodał(a): Weronika Kazubek
Data ostatniej modyfikacji: 2018-11-28
Modyfikował(a): Weronika Kazubek