STRUKTURA ORGANIZACYJNA
STATUT
OGŁOSZENIA
PRZETARGI
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
PONOWNE WYKORZYSTANIE
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
 
Ogłoszenia
 O G Ł O S Z E N I E


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp. informuje, że od dnia 01.02.2012 r. do 29.02.2012 r. organizuje zapisy na dary żywnościowe dla najuboższej ludności w ramach programu unijnego PEAD.

Jednocześnie informujemy, że w związku z koniecznością wprowadzenia ujednoliconych zasad przekazywania żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej Departament Pomocy i Integracji Społecznej we współpracy z Bankami Żywności ,Caritas ,Polskim Komitetem Pomocy Społecznej oraz Polskim Czerwonym Krzyżem ustalił jednolite zasady postępowania przy jego realizacji. Wprowadzenie ich w życie ma służyć dotarciu do jak największej grupy osób i wyeliminowania nieprawidłowości.

O pomoc w formie żywności mogą ubiegać się osoby których :


-kryterium dochodowe uprawniające do udzielenia pomocy nie przekracza 150 % kwoty, o której mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj. 715,50zł- dla osoby samotnej, 526,50 zł – dla jednego członka rodziny.


-występuje jeden z czynników uprawniających do udzielenia pomocy zgodnie z art.7 ustawy o pomocy społecznej: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych oraz prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm, narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna.

Zapisy będą się odbywać w pokoju nr 1 w MGOPS w w/w terminie, prosimy osoby chętne do tej formy pomocy o zabranie ze sobą dowodu osobistego i dokumentu poświadczającego wysokość dochodu netto za miesiąc styczeń (zaświadczenie o zarobkach, decyzję od renty itp.).  

Data dodania dokumentu: 2012-03-21
Dodał(a): Weronika Kazubek
Data ostatniej modyfikacji: 2012-08-31
Modyfikował(a): Weronika Kazubek