STRUKTURA ORGANIZACYJNA
STATUT
OGŁOSZENIA
PRZETARGI
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
PONOWNE WYKORZYSTANIE
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
 
Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej


ZAKRES ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ

PODSTAWĄ PRZYZNANIA ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ JEST WYWIAD ŚRODOWISKOWY PRZEPROWADZONY PRZEZ PRACOWNIKA SOCJALNEGO. WYWIAD ŚRODOWISKOWY PRZEPROWADZA SIĘ W MIEJSCU ZAMIESZKANIA OSOBY LUB RODZINY ALBO W MIEJSCU POBYTU, W CIĄGU 14 DNI, A W SPRAWACH NIECIERPIĄCYCH ZWŁOKI W TERMINIE 2 DNI OD DNIA POWZIĘCIA WIADOMOŚCI O POTRZEBIE PRZYZNANIA ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ. PRZEPROWADZAJĄC WYWIAD ŚRODOWISKOWY BIERZE SIĘ POD UWAGĘ INDYWIDUALNE CECHY OSOBY, SYTUACJĘ ŻYCIOWĄ, W TYM OSOBISTĄ, RODZINNĄ I ZDROWOTNĄ OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ.

ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ PRZYZNAWANE SA NA WNIOSEK OSOBY ZAINTERESOWANEJ, JEJ PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO BĄDŹ INNEJ OSOBY, ZA ZGODĄ OSOBY ZAINTERESOWANEJ LUB JEJ PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO. POMOC SPOŁECZNA MOŻE BYĆ TAKŻE UDZIELANA Z URZĘDU. DOTYCZY TO SYTUACJI, GDY NIE MA WNIOSKU, A PRACOWNIK SOCJALNY UZNA, ŻE KONIECZNE JEST ZE Względu NA SYTUACJĘ ŻYCIOWĄ OSOBY LUB RODZINY, PRZYZNANIE POMOCY.

Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

POMOCY SPOŁECZNEJ NA ZASADACH OKREŚLONYCH W USTAWIE UDZIELA SIĘ OSOBOM I RODZINOM, W SZCZEGÓLNOŚCI Z POWODU:

1) UBÓSTWA,

2) SIEROCTWA,

3) BEZDOMNOŚCI,

4) POTRZEBY OCHRONY MACIERZYŃSTWA LUB WIELODZIETNOŚCI,

5) BEZROBOCIA,

6) NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI,

7) DŁUGOTRWAŁEJ CHOROBY,

8) BEZRADNOŚCI W SPRAWACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO, ZWŁASZCZA W RODZINACH NIEPEŁNYCH LUB WIELODZIETNYCH,

9) ALKOHOLIZMU LUB NARKOMANII,

10) TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO OPUSZCZENIU ZAKŁADU KARNEGO,

11) KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ LUB EKOLOGICZNEJ.

PRAWO DO ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ PRZYSŁUGUJE OSOBOM I RODZINOM, KTÓRYCH DOCHÓD NA OSOBĘ W RODZINIE NIE PRZEKRACZA:

1) NA OSOBĘ SAMOTNIE GOSPODARUJĄCĄ - 701 ZŁ,

2) NA OSOBĘ W RODZINIE - 528 ZŁ

PRZY JEDNOCZESNYM WYSTĄPIENIU CO NAJMNIEJ JEDNEJ Z OKOLICZNOŚCI WYMIENIONYCH POWYŻEJ.

Dochód rodziny - oznacza to sumę miesięcznych dochodów osób w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki z tytułu ubezpieczeń: zdrowotnego określonego w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, emerytalnego, rentowych i chorobowego, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, oraz o kwotę wysokości alimentów, świadczonych przez osoby w rodzinie na rzecz innych osób, jednorazowe pieniężne świadczenia socjalne oraz świadczenia w naturze, a także kwotę zwiększenia zasiłku rodzinnego na trzecie i kolejne dziecko oraz dziecko samotnej matki, uprawnione do zasiłku pielęgnacyjnego; w odniesieniu do osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób z nimi współpracujących za dochód przyjmuje się wysokość podaną w oświadczeniu, potwierdzonym przez urząd skarbowy; nie stanowią dochodu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne płacone przez ośrodki pomocy społecznej,

dochód na osobę w rodzinie lub kryterium dochodowym na osobę w

rodzinie - oznacza to dochód rodziny podzielony przez liczbę osób w tej rodzinie lub sumę składników ustalonych zgodnie z wiekiem osób w tej rodzinie, podzieloną przez liczbę osób w rodzinie.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współudziału w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej.

Ograniczenie świadczeń pomocy społecznej do niezbędnego minimum lub odmowa ich przyznania może nastąpić w razie stwierdzenia marnotrawstwa przyznanych świadczeń, ich celowego niszczenia bądź też marnotrawstwa własnych zasobów materialnych.

Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji, a także nie uzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną lub podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania, zaprzestania lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Zakres i formy współdziałania określa kierownik ośrodka pomocy społecznej lub upoważniony przez niego pracownik socjalny.

Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Świadczenie pomocy społecznej powinno służyć również umacnianiu rodziny.

Potrzeby osoby i rodziny korzystającej z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i możliwościom pomocy społecznej.

Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej są obowiązane poinformować pracownika socjalnego o każdej zmianie sytuacji osobistej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń.

Świadczenie pieniężne uzyskane na podstawie przedstawionych nieprawdziwych informacji w dokumentach oraz nie poinformowanie o zmianie sytuacji materialnej lub osobistej to świadczenia nienależnie pobrane.

Świadczenia nienależne pobrane podlegają zwrotowi niezależnie od dochodów rodziny.

Obowiązkiem świadczeniobiorców jest również informowanie pracownika socjalnego o wszelkich zmianach w ich sytuacji osobistej i majątkowej.

W razie wystąpienia rażących dysproporcji między wysokością dochodu udokumentowaną przez rodzinę ubiegająca się o pomoc a rzeczywistą sytuacją majątkową stwierdzoną przez pracownika socjalnego, kierownik ośrodka pomocy społecznej może odmówić przyznania świadczenia z pomocy społecznej.

Pracownik socjalny przeprowadzający wywiad rodzinny (środowiskowy) może domagać się od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc złożenia oświadczenia o dochodach i stanie majątkowym. Odmowa złożenia oświadczenia jest podstawą wydania decyzji o odmowie przyznania świadczenia.

Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej są wydawane w formie pisemnej. W szczególnych przypadkach decyzja może być wydana w formie ustanej; nie dotyczy to decyzji o odmowie przyznania świadczenia.

Świadczenia w postaci pracy socjalnej i poradnictwa nie wymagają wydania decyzji.

ODWOŁANIE OD DECYZJI W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ PRZYSŁUGUJE DO SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO – Za POŚREDNICTWEM KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ.

FORMY POMOCY

OKOLICZNOŚCI, W KTÓRYCH UDZIELA SIĘ POMOCY DECYDUJĄ O RODZAJU, FORMIE I ROZMIARZE ŚWIADCZENIA.

 

OSOBOM I RODZINOM UDZIELA SIĘ POMOCY W POSTACI PRACY SOCJALNEJ, PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO, W SZCZEGÓLNOŚCI PRAWNEGO I PSYCHOLOGICZNEGO, PEDAGOGICZNEGO.

POMOCY UDZIELA SIĘ RÓWNIEŻ W ZAŁATWIANIU SPRAW URZĘDOWYCH I INNYCH WAŻNYCH SPRAW BYTOWYCH ORAZ UTRZYMYWANIU KONTAKTÓW Z OTOCZENIEM.

PRACA SOCJALNA JEST TO DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA, SKIEROWANA NA POMOC OSOBOM I RODZINOM WE WZMOCNIENIU LUB ODZYSKANIU ZDOLNOŚCI DO FUNKCJONOWANIA W ŚRODOWISKU ORAZ NA TWORZENIU WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH TEMU CELOWI

POMOCY UDZIELA SIĘ W FORMIE SCHRONIENIA. SCHRONIENIA UDZIELA SIĘ W FORMIE SKIEROWANIA DO NOCLEGOWNI LUB HOSTELU SOCJALNEGO. 

W CELU ZAPOBIEGANIA POWSTAWANIU LUB POGŁĘBIANIU SIĘ DYSFUNKCJI OSÓB, RODZIN LUB SPOŁECZNOŚCI, W TYM RÓWNIEŻ DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ, MOŻE BYĆ PODEJMOWANA INTERWENCJA KRYZYSOWA.

POMOC SPOŁECZNA OBEJMUJE RÓWNIEŻ OBOWIĄZEK SPRAWIENIA POGRZEBU W SPOSÓB USTALONY PRZEZ GMINĘ ZGODNIE Z WYZNANIEM ZMARŁEGO.

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE

  • ZASIŁEK CELOWY

W CELU ZASPOKOJENIA NIEZBĘDNEJ POTRZEBY BYTOWEJ MOŻE ZOSTAĆ PRZYZNANY ZASIŁEK CELOWY Z POMOCY SPOŁECZNEJ.

ZASIŁEK CELOWY MOŻE BYĆ PRZYZNANY W SZCZEGÓLNOŚCI NA POKRYCIE CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI KOSZTÓW LEKÓW I LECZENIA, OPAŁU I OBUWIA, POBYTU DZIECKA W ŻŁOBKU LUB PRZEDSZKOLU, A TAKŻE KOSZTÓW POGRZEBU.

ZASIŁEK CELOWY MOŻE BYĆ PRZYZNANY RÓWNIEŻ OSOBIE I RODZINIE, KTÓRE PONIOSŁY STRATY W WYNIKU ZDARZENIA LOSOWEGO. ZASIŁEK CELOWY MOŻE BYĆ PRZYZNANY TAKŻE OSOBIE LUB RODZINIE, KTÓRE PONIOSŁY STRATY W WYNIKU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ LUB EKOLOGICZNEJ. TE ZASIŁKI CELOWY MOGĄ BYĆ PRZYZNANE NIEZALEŻNIE OD DOCHODU I MOGĄ NIE PODLEGAĆ ZWROTOWI.

  • ZASIŁEK OKRESOWY

ZASIŁEK OKRESOWY Z POMOCY SPOŁECZNEJ MOŻE BYĆ PRZYZNANY OSOBOM I RODZINOM, JEŻELI DOCHÓD OSOBY SAMOTNIE GOSPODARUJĄCEJ LUB DOCHÓD RODZINY NIE PRZEKRACZA KRYTERIUM DOCHODOWEGO OSOBY LUB RODZINY USTALONEGO ZGODNIE Z ART. 4 UST. 1, A DOCHODY ORAZ POSIADANE ZASOBY PIENIĘŻNE NIE WYSTARCZAJĄ NA ZASPOKOJENIE ICH NIEZBĘDNYCH POTRZEB, W SZCZEGÓLNOŚCI ZE WZGLĘDU NA:

DŁUGOTRWAŁĄ CHOROBĘ,

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ,

BRAK MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA,

BRAK UPRAWNIEŃ DO RENTY RODZINNEJ PO OSOBIE, NA KTÓREJ CIĄŻYŁ OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY,

MOŻLIWOŚĆ UTRZYMANIA LUB NABYCIA UPRAWNIEŃ DO ŚWIADCZEŃ Z INNYCH SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO.

  • ZASIŁEK CELOWY SPECJALNY

W SZCZEGÓLNIE UZASADNIONYCH PRZYPADKACH OSOBIE LUB RODZINIE NIE SPEŁNIAJĄCEJ KRYTERIUM DOCHODOWEGO OKREŚLONEGO W ART. 4 UST. 1 USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ MOŻE BYĆ PRZYZNANY BEZZWROTNY SPECJALNY ZASIŁEK OKRESOWY LUB CELOWY.

   ZASIŁEK STAŁY PRZYSŁUGUJE:

1) PEŁNOLETNIEJ OSOBIE SAMOTNIE GOSPODARUJĄCEJ, NIEZDOLNEJ DO PRACY Z POWODU WIEKU LUB CAŁKOWICIE NIEZDOLNEJ DO PRACY , JEŻELI JEJ DOCHÓD JEST NIŻSZY OD KRYTERIUM DOCHODOWEGO OSOBY SAMOTNIE GOSPODARUJĄCEJ .

2) PEŁNOLETNIEJ OSOBIE POZOSTAJĄCEJ W RODZINIE  NIEZDOLNEJ DO PRACY Z POWODU WIEKU LUB CAŁKOWICIE NIEZDOLNEJ DO PRACY ,JEŻELI JEJ DOCHÓD, JAK RÓWNIEŻ DOCHÓD NA OSOBĘ W RODZINIE, JEST NIŻSZY OD KRYTERIUM DOCHODOWEGO NA OSOBĘ W RODZINIE 

  • POMOC W FORMIE GORĄCEGO POSIŁKU

POMOC W POSTACI JEDNEGO GORĄCEGO POSIŁKU DZIENNIE PRZYSŁUGUJE OSOBIE, KTÓRA WŁASNYM STARANIEM NIE MOŻE GO SOBIE ZAPEWNIĆ. POMOC MOŻE BYĆ ŚWIADCZENIEM DORAŹNYM BĄDŹ OKRESOWYM. PRZYZNANA DZIECIOM I MŁODZIEŻY W OKRESIE NAUKI W SZKOLE JEST REALIZOWANA W FORMIE ZAKUPU POSIŁKÓW.

POMOC USŁUGOWA

  • USŁUGI OPIEKUŃCZE

  • SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

OSOBOM SAMOTNYM, KTÓRE Z POWODU WIEKU, CHOROBY LUB INNYCH PRZYCZYN WYMAGAJĄ POMOCY INNYCH OSÓB, A SĄ JEJ POZBAWIONE, PRZYSŁUGUJE POMOC W FORMIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH.

USŁUGI OPIEKUŃCZE MOGĄ BYĆ PRZYZNANE RÓWNIEŻ OSOBOM, KTÓRE WYMAGAJĄ POMOCY INNYCH OSÓB, A RODZINA NIE MOŻE TAKIEJ POMOCY ZAPEWNIĆ.

USŁUGI OPIEKUŃCZE OBEJMUJĄ POMOC W ZASPOKAJANIU CODZIENNYCH POTRZEB ŻYCIOWYCH, OPIEKĘ HIGIENICZNĄ, ZALECONĄ PRZEZ LEKARZA PIELĘGNACJĘ ORAZ W MIARĘ MOŻLIWOŚCI RÓWNIEŻ ZAPEWNIENIE KONTAKTÓW Z OTOCZENIEM.

PRZYZNAJĄC POMOC W FORMIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH, USTALA SIĘ ICH ZAKRES I MIEJSCE ŚWIADCZENIA.

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE SĄ TO USŁUGI DOSTOSOWANE DO SZCZEGÓLNYCH POTRZEB WYNIKAJĄCYCH Z RODZAJU SCHORZENIA LUB NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, ŚWIADCZONE PRZEZ OSOBY ZE SPECJALISTYCZNYM PRZYGOTOWANIEM.

ZGŁOSZENIE O PRZYZNANIU POMOCY W FORMIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH KIERUJE SIĘ DO PRACOWNIKA SOCJALNEGO Z REJONU OPIEKUŃCZEGO, W KTÓRYM ZAMIESZKUJE ZAINTERESOWANA OSOBA.

W RAZIE NIEMOŻNOŚCI ZAPEWNIENIA USŁUG OPIEKUŃCZYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA PRZEZ RODZINĘ I GMINĘ, OSOBA WYMAGAJĄCA CAŁODOBOWEJ OPIEKI MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O SKIEROWANIE DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ. 


Data dodania dokumentu: 2012-02-13
Dodał(a): Weronika Kazubek
Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-16
Modyfikował(a): Weronika Kazubek