STRUKTURA ORGANIZACYJNA
STATUT
OGŁOSZENIA
PRZETARGI
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
PONOWNE WYKORZYSTANIE
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
 
STATUT


STATUT Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

 

 

§ 1

 

 

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim zwany dalej Ośrodkiem Pomocy Społecznej działa na podstawie:

 

 

 

 

Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz.593

 

z późniejszymi zmianami)

 

 

przepisów dotyczących państwowych jednostek organizacyjnych i jednostek budżetowych

 

 

Uchwały Nr X/51/90 Rady Miasta i Gminy w Koźminie z dnia 06 marca 1990 roku w sprawie powołania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminie.

 

 

Zarządzenia Nr 19/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 4 maja 2004 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych oraz do wydawania w tych sprawach decyzji

 

 

Zarządzenia Nr 18/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 4 maja 2004 r do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

 

 

niniejszego statutu.

 

 

 

§ 2

 

 

 

1.Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną, budżetową, podporządkowaną

 

Radzie Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim

 

 

 

2.Obszarem działania Ośrodka Pomocy Społecznej jest teren obejmujący miasto i gminę.

 

 

 

3.Siedzibą Ośrodka Pomocy Społecznej jest budynek przy ulicy Krotoszyńskiej 16 w Koźminie Wielkopolskim.

 

 

 

§ 3

 

 

 

1.Przedmiotem działalności Ośrodka Pomocy Społecznej jest organizacja i wykonanie

 

pomocy społecznej oraz realizacja świadczeń rodzinnych dla mieszkańców z terenu

 

miasta i gminy.

 

 

 

2.Do zadań Ośrodka Pomocy Społecznej należy w szczególności:

 

 

przyznawanie i wypłacanie przewidzianych świadczeń ustawą o pomocy społecznej i ustawą o świadczeniach rodzinnych

 

 

praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi

 

 

prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej

 

 

analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej

 

 

realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych

 

 

rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

 

 

 

§ 4

 

 

 

Zadania określone w ustawie o pomocy społecznej są realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz organy administracji rządowej.

 

 

 

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:

 

 

opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych , których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka

 

 

sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej

 

 

udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym

 

 

przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

 

 

przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych

 

 

przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego

 

 

przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia

 

 

przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego

 

 

opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę , która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem

 

 

praca socjalna

 

 

organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 

 

prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych

 

 

tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną

 

 

dożywianie dzieci

 

 

sprawienie pogrzebu w tym osobom bezdomnym

 

 

kierowanie do Domu Pomocy Społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w tym domu

 

 

sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego

 

 

utworzenie i utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

 

 

 

Do zadań własnych gminy należy:

 

 

przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych

 

 

przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków , pożyczek oraz pomocy w naturze

 

 

prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki

 

 

podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

 

 

 

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:

 

 

przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

 

 

opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia

 

 

organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 

 

przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną

 

 

prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 

 

realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

 

Środki na realizację i obsługę wymienionych zadań zapewnia budżet państwa.

 

 

 

§ 5

 

 

 

W realizacji zadań Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z :

 

 

Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu

 

 

Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu

 

 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

 

 

Powiatowym Urzędem Pracy

 

 

Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

 

 

Sądem , państwowymi jednostkami organizacyjnymi i szkołami

 

 

Organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi , fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami, osobami fizycznymi i prawnymi w zakresie pomocy społecznej

 

 

Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej

 

 

 

§ 6

 

 

 

1. W skład Ośrodka Pomocy Społecznej wchodzą samodzielne stanowiska pracy.

 

2. Szczegółową strukturę organizacyjną, zadania i zasady funkcjonowania Ośrodka Pomocy

 

Społecznej ustali Kierownik Ośrodka w regulaminie organizacyjnym.

 

 

 

§ 7

 

 

 

1. Ośrodkiem Pomocy Społecznej kieruje Kierownik odpowiedzialny za jego działalność,

 

który w szczególności:

 

 

ustala potrzeby Gminy Koźmin Wlkp. w zakresie pomocy społecznej

 

 

ustala plany i realizuje politykę kadrową Ośrodka Pomocy Społecznej

 

 

zarządza mieniem i reprezentuje Ośrodek na zewnątrz

 

 

sprawuje nadzór nad przyznawaniem świadczeń pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych oraz pracą pracowników

 

 

składa coroczne sprawozdanie Radzie Miejskiej z działalności Ośrodka.

 

 

 

2. Decyzję o zatrudnieniu i zwolnieniu Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej podejmuje

 

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

 

 

 

3. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej jest uprawniony do wydawania decyzji

 

administracyjnych o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczeń z zakresu pomocy

 

społecznej i świadczeń rodzinnych.

 

 

 

4. W razie nieobecności Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej decyzje administracyjne

 

w zakresie pomocy społecznej podejmuje starszy pracownik socjalny d/s świadczeń

 

w zakresie zadań własnych.

 

 

 

5. W razie nieobecności Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej decyzje administracyjne

 

w zakresie świadczeń rodzinnych podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin

 

Wielkopolski.

 

 

 

6. Kierownik zarządza Ośrodkiem Pomocy Społecznej przy pomocy :

 

 

Głównego księgowego

 

 

samodzielnych stanowisk pracy

 

 

 

7. Kierownika w czasie jego nieobecności zastępuje starszy pracownik socjalny d/s

 

świadczeń z zakresu zadań własnych.


Data dodania dokumentu: 2012-02-10
Dodał(a): Weronika Kazubek